Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa

Accés i admissió

De conformitat amb el que disposa l'article 2.1.a) del Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30-10-2006, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, el perfil d'ingrés a la doble titulació Màster en Advocacia i Màster en Gestió Administrativa  que es proposa es correspon amb el de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o en un altre títol universitari de Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 de l'esmentat Reial Decret 775/2011.

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió a la doble titulació que es proposa s'ha tingut en compte el que disposen els articles 16 i 17 del ReialDecret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010, així com el que estableix la Llei 34/2006, d'accés a les professionsd'advocat i procurador dels Tribunals i el Reial decret 775/2011, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006.

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 822/2021
Vies Observacions

1) Títol de grau/màster espanyol o equivalent

 
5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar
  • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

  • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

Si el nombre d'aspirants a cursar la doble titulació és superior al nombre de places ofertades, es preveu que les coordinacions d’ambos Màsters puguin dur a terme un procés de selecció dels alumnes que, finalment, el cursaran. En aquest procés de selecció es valorarà:

  1.          La nota mitjana de l'expedient de l'alumne que consta en el certificat acadèmic oficial.
  2.          En el cas que dos o més alumnes tinguin la mateixa qualificació, es preveu la resolució d'un cas pràctic

Per al cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, el sistema i procediment d'admissió inclourà els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius

Més informació

 

Calendari de preinscripció i matrícula - curs acadèmic 2024/25

PRIMER TERMINI

- Preinscripcióde l’1 de març al 7 de juliol de 2024

Resolució: 23 de juliol de 2024

- Matrícula: 30 i 31 de juliol de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats):
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 10 i 11 d'octubre de 2024

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció:

Màsters amb places vacants després de la preinscripció del primer termini: del 9 de juliol al 1 de setembre de 2024

Màsters amb places vacants després de la matrícula del primer termini: de l'1 d'agost al 1 de setembre de 2024

- Resolució: 17 de setembre de 2024

- Matrícula: 24 i 25 de setembre de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats): 
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d'octubre de 2024

 

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.


La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. L'accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automat.udl.cat