Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa

Objectius i competències

El model de formació que promou l’espai europeu d'educació superior (EEES) incorpora el concepte de competència, que fa referència a la formació projectada cap a l’activitat laboral i professional. Al llarg d’aquests estudis caldrà, doncs, assolir un seguit de competències de diversa tipologia. 

Competències generals

 1. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
 2. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 3. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 6. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigirida o autònoma.
 7. La persona titulada en el màster és capaç d’assumir la responsabilitat del seu procés formatiu, del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en l’àmbit de l’assessorament i gestió administrativa.
 8. La persona titulada en el màster és capaç de dur a terme processos d’anàlisi, síntesi i aplicació dels sabers de la pràctica. És capaç de prendre decisions i d’adaptar-se a situacions no ideals.
 9. La persona titulada en el màster és capaç de realitzar un exercici crític i d’autocrítica. És capaç de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques de l’àmbit professional corresponent.
 10. El titulat en el màster és capaç d’adoptar actituds i processos creatius i d’emprenedoria. És capaç també de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements.
 11. El titulat és capaç de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit.
 12. Els titulats en el màster són capaços de col·laborar i cooperar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals, i de contribuir a un projecte comú.

Competències específiques

 1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els/les advocats/as per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 2. Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 3. Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.
 4. Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 5. Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 6. Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat/da.
 7. Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 8. Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 9. Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 11. Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 12. Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l'exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió d'advocat/a.
 13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 14. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 15. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 16. Capacitat per utilitzar informació comptable rellevant.
 17. Capacitat per a informar, aconsellar i assessorar professionalment a tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 18. Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l’exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 19. Capacitat per a dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 20. Capacitat per a anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades. 
 21. Aplicar les diferents tècniques de resolució convencional de conflictes en matèries pròpies de l’exercici professional de la gestió administrativa com a via alternativa a la jurisdiccional.
 22. Capacitat de plantejar diverses alternatives davant d’un problema jurídic o econòmic, saber jerarquitzar-les i prendre decisions per a arribar a una solució adequada a les necessitats del client. 
 23. Identificar i saber dur a terme els tràmits administratius, notarials i registrals que corresponguin als àmbits propis de la professió de gestor administratiu.