Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa

Normativa de la titulació

- Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
14610 Pràctiques I Obligatòria 6
14612 Pràctiques II Obligatòria 24
14629 Pràctiques externes Obligatòria 6

 

- Normativa de la titulació

- Pràctiques externes Màster en Advocacia L’objectiu de les pràctiques externes és que l’estudiant aprengui a desenvolupar les competències i habilitats necessàries per l’exercici de l’advocacia. Les practiques externes s’estructuren en dues assignatures obligatòries: Pràctiques Externes I (6 ECTS) i Pràctiques Externes II (24 ECTS).

L’assignatura Pràctiques Externes I, ubicada al segon semestre del màster, consisteix, fonamentalment, en la realització de simulacions de judicis en l’àmbit dels diversos ordres jurisdiccionals. Així mateix, es preveu la participació de l’estudiantat del màster en les Jornades de simulacions judicials organitzades per l’Escola Judicial.

L’assignatura Pràctiques Externes II, ubicada al tercer semestre del màster, consisteix en la realització de pràctiques en despatxos professionals que el propi estudiant pugui proposar o, en el seu cas, facilitats per l’’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

En ambdós casos, el despatx ha de complir els següents requisits:

- (i) no haver estat objecte de sanció

- (ii) estar al corrent de pagament de les quotes col·legials. Pel que fa al tutor/a de les pràctiques, ha de tenir un mínim acreditat de 8 anys d’exercici professional. L’avaluació de les pràctiques es farà amb base en (i) un informe del tutor/a i

- (ii) una memòria redactada per l’estudiant. Aquests documents han de seguir els models que s’adjunten a continuació:

- Informe del tutor/a

- Memòria de pràctiques externes

- Despatxos professionals col·laboradors

Pràctiques externes Màster en Gestió Administrativa L'objectiu de les pràctiques externes és que els alumnes aprenguin a desenvolupar les competències i habilitats necessàries per al desenvolupament de la professió de gestor administratiu, puguin enfrontar-se a problemes deontològics professionals, i es puguin familiaritzar amb el funcionament i problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió. Les pràctiques del Màster es desenvoluparan en gestories administratives els titulars de les quals són membres del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

L’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya és el responsable d’organitzar les places de pràctiques i d’assegurar una oferta com a mínim en cada una de les comarques de l’àmbit territorial on existeixin gestories administratives en funcionament.

Existeix un conveni amb unes setanta gestories distribuïdes per tota la província de Lleida, no únicament a la capital. Es facilita així als alumnes de diferents procedències la realització dels 6 crèdits (ECTS) del mòdul de pràctiques externes. Normativa general i desenvolupament Documents:

- Informe de les pràctiques externes (tutor empresa)

- Memòria de les pràctiques externes (alumnes)